Školní vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu DĚTSKÁ ZAHRÁDKA

Filosofií naší školy je umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí plné pochopení a lásky, kde se budou cítit dobře. Ve své práci plynule a nenásilně navazujeme na rodinnou výchovu. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí, chceme položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb jednotlivých dětí.

Ve své práci především usilujeme o to, aby:

 • se děti v MŠ cítily dobře a do MŠ se těšily
 • děti přirozeně získávaly nové poznatky a dovednosti
 • děti rozvíjely své schopnosti a nadání
 • si děti osvojily základy hodnot a podle nich se také chovaly
 • si děti uvědomovaly svou jedinečnost, ale i jedinečnost ostatních
 • děti byly samostatné v sebeobsluze při oblékání, hygieně i při stolování
 • se děti uměly samostatně rozhodovat a uvědomovaly si zodpovědnost za své konání
 • děti uměly rozpoznat různá nebezpečí a byly schopny na ně přiměřeně reagovat
 • děti na konci předškolního období získaly na základě osobních předpokladů přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání.

Školní vzdělávací program DĚTSKÁ ZAHRÁDKA dává dětem možnost poznávat okolní svět v proměnlivosti ročních období. Inspirací pro tvorbu ŠVP nám byla naše školní zahrada, jejíž prostředí umožňuje dětem bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a zkoumání v průběhu roku.

ŠVP je rozpracován do pěti integrovaných bloků. První z nich „Pojď si s námi hrát“ je zaměřený na adaptaci dětí v MŠ. Zbývající integrované bloky pak vychází z charakteristických znaků jednotlivých ročních období.

Integrované bloky ŠVP:

 • Pojď si s námi hrát
 • Podzimní příroda kolem nás
 • Zimní radovánky
 • Jaro ťuká na vrátka
 • Můj svět
Na ŠVP navazují třídní vzdělávací programy, kde jednotlivá témata učitelky rozpracovávají podle potřeb a zájmů dětí a zároveň zohledňují aktuální situaci a podmínky konkrétní třídy.

Související obrázky: