Zajištění stravy pro MŠ

Oznámení o ukončení rekonstrukce školní jídelny

Školní jídelna při MŠ Nedvědova 13 je po rekonstrukci a je opět v provozu bez omezení.

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace.
Školní jídelna připravuje stravu pro strávníky z MŠ Nedvědova, MŠ Bieblova, MŠ Husitská a MŠ Přichystalova. Strava může být dodávána i do dalších mateřských a zákaldních škol.

Provoz školní jídelny

Provoz kanceláře účetní stravného je od 6.00 hod do 12.00 hod. Ve školní jídelně se vaří od 5.00 hod do 13.30 hod. Školní jídelna uvařenou stravu expeduje do výdejen škol  mezi 10.15 hod – 10.45 hod.

Zásady provozu

Školní jídelna se řídí zákonemč.561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.602/2006 Sb, a nařízení EU č.852/2004 hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován dle platných receptur pro školní stravování, dodržování zásad zdravé výživy a spotřebního koše u vybraných surovin a hmotnosti pokrmů.

Adresa školní jídelny Školní jídelna, Nedvědova 13, 779 00 Olomouc
Vedoucí jídelny Marie Besperátová
Účetní Gabriela Tandlerová
Telefon 585 431 200
Email sjnedv.stravne@seznam.cz

Příhlášení dítěte ke stravě

Na počátku školního roku (u nového strávníka během roku)  je povinen zákonný zástupce dítě přihlásit ke stravě => vyplnit závaznou přihlášku ke stravování (přihláška ZDE).
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku nového strávníka je možné odevzdat:
   – osobně ve školní jídelně
   – zaslat poštou na adresu školní jídelny
   – naskenovat a zeslat emailem
Nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zpracovány.

Přihlašování a odhlašování stravy pomocí internetu

probíhá na webové stránce www.strava.cz. Do formuláře vyberte číslo zařízení (3971), číslo uživatele (variabilní symbol strávníka – sdělí školní jídelna) a heslo (při prvním přihlášení je to také variabilní symbol strávníka).
Po prvním přihlášení je vhodné změnit heslo a nastavit do systému vlastní emailovou adresu. Na emailovou adresu zasílá systém potvrzení objednávky, nedostatečnou výši konta, měsíční přehled atd. Stravu je pak možné objednávat následující den po zřízení služby.
Postup objednání stravy pomocí internetu
1. Otevřte si webovou stránku www.strava.cz.
2. Vložte číslo 3971 a klepněte na tlačítko Odeslat.
3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo.
4. Pro objednávání stravy vyberte položku Objednávky.
5. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek.
6. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
7. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení.

 

Přihlašování a odhlašování stravy pomocí SMS

můžete využívat až poté, co jste si nastavili účet přes internet. Krátké textové zprávy budete odesílat na telefonní číslo 737-206-697. Textová zpráva musí mít přesný obsah.
Zařízení, uživatel a heslo
Na začátku SMS musí být Vaše identifikační údaje oddělené čárkou:
3971,4580,heslo, – kde 3971 je číslo naší školní jídelny (bude vždy stejné), 4580 je variabilní symbol strávníka (musíte vložit Vaše přidělené číslo) a heslo je Vámi zvolené heslo, které jste zvolili při prvním přihlášení k internetu (pokud jste je nezměnili, je to také vyriabilní symbol).
Objednávka stravy
Za poslední čárku se už vloží kód pro přihlášení nebo odhlášení stravy. Písmeno P znamená přihlášení a písmeno O odhlášení. Chceme-li přihlásit stravu v 15. dni v měsíci, pak napíšeme P15. Chceme-li odhlásit stravu od 27 dne měsíce do 10 dne měsíce následujícího, pak je kód O27-10.
Celá odhláška stravy pak bude vypadat takto: 3971,4580,heslo,O27-10. V jedné SMS je možné odhlašovat, či přihlašovat na více dnů. Pak kódy vkládáme za sebe oddělené čárkou:
3971,4580,heslo,P15,O27-10.
Cvičná (pokusná) objednávka prostřednictvím SMS
Vše si můžete vyzkoušet tak, že kdekoliv v objednávce uvedete písmeno C (cvičně). Cvičná přihláška na 15. a 20. den v měsíci vypadá takto: 3971,4580,4580, CP15,CP20. Cvičná odhláška na tyto dny vypadá takto: 3971,4580,4580, CO15,CO20.
Takovou objednávku jídelna nezpracuje, ale pošle vám zprávu o jejím obdržení a správném významu. Podobně si můžete vyžádat stav vašeho konta, pokud kdekoliv v objednávce uvedete písmeno K (konto). Standardně se informace rozesílají pomocí e-mailu, který zadáte do systému při registraci. Pro zasílání informací na mobilní telefon je nutné si nechat svůj e-mail přesměrovat na mobil (provádí se u jejich správce e-mailové pošty, ne na jídelně). Program neumožňuje přímé zasílání SMS zpráv.

 

Přihlášení nebo odhlašení stravy je možné telefonicky – ve výjimečných případech
v pracovní dny 6.00 – 10.00 hodin na telefonním čísle 585 431 200.
Po 10. hodině objednáváme potraviny a odhlašování stravy na následující den již není možné.

Ceny stravného platné od 1.4.2018

Děti od 3 do 6 let
Přesnídávka      9,- + 3,- Kč pitný režim / 2 dcl
Oběd                 21,- Kč
Svačina              9,- Kč
Celkem          42,- Kč

 

Děti, které dovrší v daném školním roce 7 roků
Přesnídávka      9,- + 3,- Kč pitný režim / 2 dcl
Oběd                25,- Kč
Svačina              9,- Kč
Celkem          46,- Kč

Podrobnosti k cenám stravného ZDE.

 

Stravování žáků v době nemoci
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle §122 odst. 2, poskytována dětem v mateřských školách, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §117 odst. 1, písm. b) a c) a dále v případě potřeby ubytování.
To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole (v době nemoci nebo jiného osobního důvodu). Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškouč.107/2005 Sb., o školním stravování, považován za pobyt ve škole.
V rámci doplňkové činnosti lze poskytovat stravovací službu další osobě za úplatu dle §119, školského zákona. Žáci se tak v době nemoci vlastně stanou cizími strávníky a bude jim cena stanovena bez dotací.
K ceně stravy musí v tomto případě školní jídelna připočítat mzdovou režii + provozní režii +DPH 15% za každý den neoprávněně odebrané stravy, což navýší cenu stravy až více než o polovinu.

 

Platby stravného
Stravné se vybírá zálohově na další měsíc. Než dítě nastoupí do mateřské školy, musí mít zálohu uhrazenou.
Stravné je placeno na účet : 180 178 9309/0800 dle zde uvedených pokynů.
Neuhrazení stravného
Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí platbu za stravu do uvedeného data splatnosti, bude dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 ods. 1d) zákona 561/2004 Sb. a vzniklý dluh bude vymáhán soudní cestou.

 

Úhrada stravného inkasem
U Vaší banky, kde máte založen účet, si zřídíte svolení k inkasu na úhradu stravného. Potřebné údaje (číslo účtu školní jídelny a variabilní symbol) jsou na složence nebo v kanceláři školní jídelny. Kopii dokladu z banky o zřízení svolení k inkasu musíte neprodleně doručit do školní jídelny. Strávníci platící inkasem si zajistí dostatečný limit. Pro děti do 6 let je vhodný minimální limit 851,- Kč a pro děti 7leté je minimální limit 943,- Kč.
Přeplatky stravného na konci školního roku
U dětí, které pokračují v docházce v MŠ se přeplatky převádějí do nového školního roku. U dětí, které končí docházku v MŠ je přeplatek vrácen na účet zákonného zástupce.

 

Informace o platbě stravného na další měsíc e-mailem
Informace o platbě stravného na další měsíc provádíme především emailovou zprávou. Prosíme o uvedení emailu v přihlášce. Prosíme Vás o dodržování termínu splatnosti.