Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 příspěvková organizace

 

Mateřská škola NEDVĚDOVA 13, Olomouc

 

ZSN 322/2019                  

 

Rozhodnutí

 

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení § 34, §165 odst.2, písm. b), a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dítě vedené pod registračním číslem:

 

01/2019 09/2019 17/2019 25/2019 33/2019 41/2019
02/2019 10/2019 18/2019 26/2019 34/2019 42/2019
03/2019 11/2019 19/2019 27/2019 35/2019 43/2019
04/2019 12/2019 20/2019 28/2019 36/2019
05/2019 13/2019 21/2019 29/2019 37/2019
06/2019 14/2019 22/2019 30/2019 38/2019  
07/2019 15/2019 23/2019 31/2019 39/2019  
08/2019 16/2019 24/2019 32/2019 40/2019  

 

SE PŘIJÍMÁ k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou pro školní rok 2018/2019

 

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční ve čtvrtek  6. června v 16.15 hod. ve třídě  2.B Berušky  – účast nutná! Rodiče obdrží i písemné rozhodnutí o přijetí dítěte.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace.

 

Rozhodnutí vypraveno dne: 16.5.2019 

Mgr. Pavel Pala ředitel školy